A coach

Coachnak lenni azt jelenti, hogy segítünk másoknak felfedni és működtetni azokat a rejtett képességeket, ami bennük elfedve megtalálható. Így a coach lehetővé teszi, hogy a coachee/ügyfél saját erejéből és erőforrásából bontakoztassa ki önmagát, és a kívánt irányba fejlődjön. A coach nem oldja meg a coachee problémáit, de segít megtalálni a megoldáshoz vezető utat. A COACH tanácsadója, trénere és bizalmasa a segítettnek. A folyamatban mint tükör és moderátor van jelen. Eseményeket generál, visszajelez, alternatívákat fed fel.

A coaching

A coaching üléseken óhatatlan, hogy személyes - önismeretet érintő - kérdésekkel is foglalkozunk, amelyek bonyolultan beleszövődhetnek a vállalatot érintő kérdésekbe is. A coachingban a nyitottság és az egyenesség fontos. Csak két alapfeltétel – a kölcsönös elfogadás és a kidolgozott fejlesztési terv – megléte esetén kerül sor szerződéskötésre a két fél között. A folyamat a coachee önelemző munkájával indul, amelyet a coach strukturál. Kettőjük tevékenysége a coachee egyéni időbeosztásához igazodik, kizárólag az Ő személyére fókuszáló fejlesztési elképzelés mentén halad előre.

A coaching célja

A SZEMÉLYRE SZABOTT coaching alapú fejlesztés célja az adott vezetők, munkatársak önismeret-, készség-, kompetencia fejlesztése, aminek eredményeképpen képessé válnak a pozíciójukból adódó feladatokat magas szinten ellátni, és a rájuk ruházott felelősségeket kreatívan kezelni. A COACHING mint módszer, a kompetenciafejlesztés egyik leghatékonyabb formája.

Módszerek

Az EXECUTIVE COACHING kizárólag a megoldásokra, a jövőre fókuszáltat, a munkahelyi teljesítmény növelésére helyezi a hangsúlyt. A coach a pozitív változások bátorítója és facilitátora, azonban a kérdésekre, a problémákra az ügyfél önmaga dolgozza ki a számára legmegfelelőbb válaszokat, módszereket!

A LIFE COACHING leginkább életvezetési tréning. Nem ad receptet problémákra, válságos helyzetekre, de erősíti a megoldásra való elszántságot, és végigkíséri az ügyfelet a megoldáshoz vezető, néha fájdalmas úton. Egy tudatos, mások iránt felelősséget érző személyiség kialakításában támogat.  

Az EGYÉNI COACHING során a segített egyéni-elméleti ismeretszerzésétől tart a konzultációk, esetfeldolgozás, shawdoing, konkrét munkavégzési helyzetek, tárgyalások, meetingeken keresztül, akár különböző személyes életvezetési módszerek és gyakorlati foglalkozások felé. A támogatásnak ez a módja a kompetenciafejlesztés egyik leghatékonyabb formája. A személyre szabott munkamódszer aktiválja a rejtett tartalékokat, energiákat és fejleszti az egyéni alkalmazási területeket. A coach lehetővé teszi, hogy a coachee saját erejéből és erőforrásából bontakoztassa ki önmagát, és a kívánt irányba fejlődjön.

A TEAM COACHING olyan csapatfejlesztési folyamat, amelyben egy szervezeti egység vezetői illetve adott projekten dolgozó csapat tagjai vesznek részt. Többnyire konkrét projekttel kapcsolatos kérdések megoldásán, a közös cél elérésén dolgoznak, és kreatív megoldásokat keresnek még élő problémáikra. A módszer során használunk: AKTÍV TANULÓCSOPORT technikát is, ami egy dinamikus tanulási folyamat, mely során egy konkrét vállalati fókuszú projektet, valódi esetet, problémát tárnak fel és oldanak meg a tanulócsoport résztvevői. A módszernek nagy előnye, hogy a közös munka során nemcsak a projektgazda jut előre a behozott témában, hanem a csak „visszajelzést-kérdéseket” alkalmazó tagok is fejlődnek a példák tanulságai által.

Teamcoach támogatásával a team képessé válik:

 • elmozdulni új, KREATÍV lehetőségek irányába és azokat kellően kiaknázni
 • hatékonyan alkalmazkodni a szükségszerű szervezeti változásokhoz
 • közösen átfogalmazni a projekt valódi célját és elköteleződni
 • kialakítani azokat a közös értékeket és együttműködési normákat, amelyek hatékonnyá teszik a csapat együttműködését
 • feldolgozni a teamen belüli konfliktusokat
 • egymást motiválni a feladatok elvégzése során
 • eredményesen és jó hangulatban elérni a kitűzött célokat.

Várható időtartam:

Várhatóan 1-3 hetes időközökben, 4-5 órás ülések, 3-6 hónapon keresztül. A folyamat a kitűzött céloktól függően, a sok éves tapasztalatra építve általában 40-60 órát vehet igénybe. Természetesen ettől lehet eltérés mind pozitív, mind negatív irányba, amiről időben megegyezünk a vezetőséggel. Az ülések többnyire heti rendszerességgel zajlanak alkalmanként előre egyeztetett időrendi tematika szerint.

Kinek, mikor ajánljuk?

 • Olyan Vezetőknek, akik teljesíthetetlennek tűnő kihívásokkal szembesülnek
 • Olyan, fejlődni vágyó munkatársaknak, akik céljaik megvalósításában elakadást éreznek
 • Azoknak, akik úgy érzik, nehezen küzdenek meg bizonyos helyzetekkel
 • A „belső gátjaik” miatt megakadást tapasztaló egyéneknek
 • Akik szeretnének mélyebb és tudatosabb Önismeret birtokában lenni
 • Minden olyan vállalatnak, ahol a fenntartható teljesítmény alapja a cég sikereinek   
 • Azoknak a Cégvezetőknek, akik cégük sikerét vezetőik egyéni hozzájárulásától várják
 • Amikor elakadást észlel a csapat vagy egyéni munkában, és úgy érzi, az elmozduláshoz egy vagy több külső körülménynek kellene megváltoznia
 • Változások bevezetése során, amikor a cégen belül új folyamatokat, rendszereket alakítanak ki vagy a meglévő rendszer fejlesztése zajlik és az átállás bizonytalanságot, kétségeket ébreszt
 • Új szervezeti stratégiák kialakításakor
 • Új célok kitűzése és megvalósítása biztosítása végett
 • Csapatok építésére, csapaton belüli ellentétek, konfliktusok megoldására.